IPARD Desteği

 

Reem Freeze Dry Makinalarında İPARD /TKDK dan Hibe desteği almak için bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

TEDBİR-103
103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 
https://www.tkdk.gov.tr/AltTedbir/meyve-ve-sebze-urunlerinin-islenmesi-ve-pazarlanmasi-13 

TEDBİRİN SPESİFİK AMACI
Meyve ve sebze sektöründe; hasat sonrası kayıpların azaltılması, soğuk hava depolama ve kurutma tesisleri kapasitelerinin geliştirilmesi ve işletmelerin AB standartlarına uyumunun sağlanması; çevreyi kirleten üretim süreçlerinin ortadan kaldırılması.

UYGUNLUK KRİTERLERİ

 • İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır. (Yalnızca kurutma ve/veya dondurma yapan yatırımlar hariç olmak üzere)
 • Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957 sayılı Kanunda verilen tanımlara uymak zorundadırlar.
 • Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek I, Bölüm IX’da tanımlanan (www.tkdk.gov.tr’de yayınlanan meyve-sebze listesi), meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi, kurutulması, kavrulması, dondurulması ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.
 • Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilerin yaptığı başvurular için üst limit şartı aranmayacaktır.

UYGUN HARCAMA TUTARLARI ve SAĞLANA DESTEK
Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 Avro ve 1.250.000 Avro,
%40-50 Hibe
%18 KDV Muaf (Toplam Uygun Harcamalar Tutarı Üzerinden)
Vergiden Muaf (Toplam Alınan Hibe Üzerinden)

UYGUN HARCAMALAR 
AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar,
Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,

 • Hizmet Alımları

Danışmanlık Hizmeti ve Mühendislik Hizmeti alımları

 • Yapım İşleri Alımları

Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan taşınmazların inşası genişletilmesi Modernizasyonu bu tedbir için uygun harcamalardır.

 • Makine Ekipman Alımları

Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan satın alımı yapılacak malzeme, makine, ekipman gibi alımlar ile uygun harcamalar listesinde belirtilen yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu tedbir için uygun harcamalardır.

 • Temizleme, sınıflandırma, tasnif ve paketleme hatları,
 • Markalama ve izlenebilirlik sistemleri,
 • Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları,
 • Kurutma makine, ekipman ve paketleme hatları,
 • Ön soğutma ve soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu, kurutma, temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme üniteleri,
 • Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme üniteleri,
 • Hammadde ve paketleme için depolar,
 • Ürün taşıma ekipmanları,
 • Meyve ve sebzelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve Sebzeler listesi.) dondurulması ve kurutulması için makine ve ekipman satın alınması,
 • Sert kabuklu meyvelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi.) kurutulması ve kavrulması için makine ve ekipman satın alınması,
 • Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.